It's not that some people have willpower and some don't. it's that some people are ready to change and others are not.James Gordon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *